הסדר נושים – מילון מונחים משפטי

הסדר נושים הוא הסדר בין חייב, שאינו יכול לעמוד בהתחייבויותיו כלפי כל הנושים באופן מלא, לבין כלל הנושים שלו. על פי הסדר זה ישלם החייב לכל נושה מכלל הנושים חלק מסוים בלבד מהחוב. חלק זה נקבע על בסיס יחס חובו לכלל החובות של החייב בנכסים, או בסכומים שהחייב יכול להעמיד לרשותם, או לשלמם, בתמורה להיפטר מיתרת החוב. במקרים מסוימים מוקמת ועדה בשם "ועדת נושים", שדואגת ליישב את החובות בצורה צודקת בין כל הנושים. הסדר נושים אינו חובה והוא בא כאלטרנטיבה למצבי פשיטת רגל או פירוק.

חוק | חקיקה ראשית | חקיקה משנית | טרום חוזה | זיכרון דברים / הסכם מקדמי | חוזה / הסכם | תום לב | ייזהר הקונה | חוזה אחיד | תנאי מקפח בחוזה אחיד | חילוט | התיישנות | חוק המחאת חיובים | ייפוי כוח נוטריוני | נאמן / נאמנות | הסכם נאמנות | כתב שיפוי | הוצאת דיבה / לשון הרע | אוחז כשורה | מקרקעין | מטלטלין | מדד המחירים לצרכן | שיבוב | שיפוי | פשיטת רגל | אסיפת נושים | הסדר נושים | דיבידנד בפשיטת רגל | דיבידנד פירוק | ריבית קבועה | ריבית משתנה | בית אבות | דיור מוגן

* המונחים אינם מופיעים על פי סדר אלפביתי אלא על פי הקשר הנושאים.
ההגדרות הרשומות במילון מונחים זה הינן קצרות ומתומצתות, ומובאות כשירות לציבור אך אין לראות בהן מעבר למידע ראשוני וכללי בלבד. כל זכות ומונח מכילים פרשנויות, סייגים, הרחבות והבהרות שנקבעו במרוצת השנים ע"י חקיקת מישנה עניפה ו/או פסיקת בתי המשפט ואף משתנים מעת לעת.
אין במידע המפורט לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. אנו ממליצים לקוראים לקבל ייעוץ משפטי מתאים לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.