פשיטת רגל – מילון מונחים משפטי

מצב מוצהר על ידי בית משפט, שלפיו אדם מסוים הוא חדל פרעון (אינו מסוגל לפרוע את חובותיו הכספיים (ולפיכך מועברים כל נכסיו לנאמן לשם ניהולם ו/או מכירתם כדי לשלם את חובותיו.
פשיטת רגל מסייעת לחייב על ידי כך שהיא מעכבת את ההליכים המשפטיים המתנהלים נגדו ויכולה לאפשר לו לפתוח דף חדש בעתיד.
הליך פשיטת הרגל מקביל להליך פירוק בחברה. יש לציין כי בשל טעות נפוצה, מחילים מונח זה אף על חברות, אולם על פי דין, חברה אינה פושטת רגל אלא מפורקת.


משהגיש אדם בקשה להכריז עליו כפושט רגל, הוא נחקר על ידי כונס הנכסים הרשמי ועל ידי נושיו בחקירה פומבית בבית המשפט. לאחר שלב זה מחליט בית המשפט אם להכריז על החייב כפושט רגל. הוכרז חייב כפושט רגל נכסיו מוקנים לנאמן המתמנה על ידי בית המשפט או על ידי הנושים באסיפותיהם. תפקידו של הנאמן הוא לחלק נכסים אלה או תמורת מכירתם בין הנושים לפי מפתח מסוים.
אף על פי שהליכי פשיטת רגל זהים בעיקרם להליכי פירוק חברה, אין סיום ההליכים זהה בשני המקרים: חברה שבפירוק מתחסלת וחדלה להתקיים (כאישיות משפטית, כתאגיד) באורח סופי בתום הליכי הפירוק; ואילו פושט הרגל (כאדם ולא כתאגיד) יכול לפתוח "דף חדש" עם סיום הליכי פשיטת הרגל, אם וככל שיקבל מאת בית המשפט 'צו הפטר', הפוטר אותו, בתנאים שיקבעו ע"י בית המשפט, מכל החובות שרבצו עליו. מכאן ואילך יהא מותר לו לנהל עסקים ולצבור נכסים מחדש, ללא חשש שאלה ייחשבו כשייכים לנאמן ו/או לנושיו.

חוק | חקיקה ראשית | חקיקה משנית | טרום חוזה | זיכרון דברים / הסכם מקדמי | חוזה / הסכם | תום לב | ייזהר הקונה | חוזה אחיד | תנאי מקפח בחוזה אחיד | חילוט | התיישנות | חוק המחאת חיובים | ייפוי כוח נוטריוני | נאמן / נאמנות | הסכם נאמנות | כתב שיפוי | הוצאת דיבה / לשון הרע | אוחז כשורה | מקרקעין | מטלטלין | מדד המחירים לצרכן | שיבוב | שיפוי | פשיטת רגל | אסיפת נושים | הסדר נושים | דיבידנד בפשיטת רגל | דיבידנד פירוק | ריבית קבועה | ריבית משתנה | בית אבות | דיור מוגן

* המונחים אינם מופיעים על פי סדר אלפביתי אלא על פי הקשר הנושאים.
ההגדרות הרשומות במילון מונחים זה הינן קצרות ומתומצתות, ומובאות כשירות לציבור אך אין לראות בהן מעבר למידע ראשוני וכללי בלבד. כל זכות ומונח מכילים פרשנויות, סייגים, הרחבות והבהרות שנקבעו במרוצת השנים ע"י חקיקת מישנה עניפה ו/או פסיקת בתי המשפט ואף משתנים מעת לעת.
אין במידע המפורט לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. אנו ממליצים לקוראים לקבל ייעוץ משפטי מתאים לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.