זיכרון דברים / הסכם מקדמי  – מילון מונחים משפטי

מסמך התקשרות זמנית בין צדדים. המסמך הוא חוזה לכל דבר ואם יכלול את הפרטים המהותיים בהתקשרות הוא יחייב משפטית ויהא ניתן לאכיפה.
אין הכרח כי כל פרטי ההסכם/חוזה יבואו לידי ביטוי במסגרת זיכרון דברים. במסמך זה נקבעים עקרונות היסוד של הסכם/חוזה מפורט ומלא, העתיד להיערך בין הצדדים.
על פי הפסיקה, גמירות הדעת, היינו: כוונת הצדדים להתקשר ביניהם בהסכם מקדמי מחייב תבחן גם על פי התנהגותם "לפני, בעת ולאחר ההסכמה על זיכרון הדברים עצמו".

חוק | חקיקה ראשית | חקיקה משנית | טרום חוזה | זיכרון דברים / הסכם מקדמי | חוזה / הסכם | תום לב | ייזהר הקונה | חוזה אחיד | תנאי מקפח בחוזה אחיד | חילוט | התיישנות | חוק המחאת חיובים | ייפוי כוח נוטריוני | נאמן / נאמנות | הסכם נאמנות | כתב שיפוי | הוצאת דיבה / לשון הרע | אוחז כשורה | מקרקעין | מטלטלין | מדד המחירים לצרכן | שיבוב | שיפוי | פשיטת רגל | אסיפת נושים | הסדר נושים | דיבידנד בפשיטת רגל | דיבידנד פירוק | ריבית קבועה | ריבית משתנה | בית אבות | דיור מוגן

* המונחים אינם מופיעים על פי סדר אלפביתי אלא על פי הקשר הנושאים.
ההגדרות הרשומות במילון מונחים זה הינן קצרות ומתומצתות, ומובאות כשירות לציבור אך אין לראות בהן מעבר למידע ראשוני וכללי בלבד. כל זכות ומונח מכילים פרשנויות, סייגים, הרחבות והבהרות שנקבעו במרוצת השנים ע"י חקיקת מישנה עניפה ו/או פסיקת בתי המשפט ואף משתנים מעת לעת.
אין במידע המפורט לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. אנו ממליצים לקוראים לקבל ייעוץ משפטי מתאים לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.