חוק – מילון מונחים משפטי

הבסיס לקיומה של המדינה הוא ביכולתה להטיל מרותה על אזרחיה. חוק הוא נורמה שנקבעה על ידי הכנסת, שהיא הרשות המחוקקת בישראל, לאחר הליך מסוים של הצבעות. מערכת החוקים משליטה כללי התנהגות לגבי פעולות של אזרחי המדינה וכן ביחסי המדינה עם מדינות אחרות. לאחר אישור חוק בכנסת הוא מועבר לחתימת יושב/ת ראש הכנסת, השר האחראי על הנושא ונשיא מדינת ישראל, ואז מפורסם החוק ברשומות. החוק נקרא בשם, ובשם השנה בה חוקק.

חוק | חקיקה ראשית | חקיקה משנית | טרום חוזה | זיכרון דברים / הסכם מקדמי | חוזה / הסכם | תום לב | ייזהר הקונה | חוזה אחיד | תנאי מקפח בחוזה אחיד | חילוט | התיישנות | חוק המחאת חיובים | ייפוי כוח נוטריוני | נאמן / נאמנות | הסכם נאמנות | כתב שיפוי | הוצאת דיבה / לשון הרע | אוחז כשורה | מקרקעין | מטלטלין | מדד המחירים לצרכן | שיבוב | שיפוי | פשיטת רגל | אסיפת נושים | הסדר נושים | דיבידנד בפשיטת רגל | דיבידנד פירוק | ריבית קבועה | ריבית משתנה | בית אבות | דיור מוגן

* המונחים אינם מופיעים על פי סדר אלפביתי אלא על פי הקשר הנושאים.
ההגדרות הרשומות במילון מונחים זה הינן קצרות ומתומצתות, ומובאות כשירות לציבור אך אין לראות בהן מעבר למידע ראשוני וכללי בלבד. כל זכות ומונח מכילים פרשנויות, סייגים, הרחבות והבהרות שנקבעו במרוצת השנים ע"י חקיקת מישנה עניפה ו/או פסיקת בתי המשפט ואף משתנים מעת לעת.
אין במידע המפורט לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. אנו ממליצים לקוראים לקבל ייעוץ משפטי מתאים לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.