[print_link]שלח כתבה לחבר

הנחיות כלליות לגבי חתימה על הסכמים

חברות ועסקים קטנים כמו גם אנשים רבים אחרים, נוהגים לחתום במהלך עסקיהם על הסכמים מסוגים שונים, כגון: חוזי שירות, חוזי ספק-לקוח, חוזי שכירות וכד', גם מבלי להיוועץ או להיעזר בשירותיו של עורך דין.

בייחוד בחוזי שכירות, לדעתנו ומניסיוננו, חשוב להיעזר בשירותיו של עורך דין ולא להסתפק בחוזים "סטנדרטיים" הנמכרים לדוגמא בדואר. הסכמי שכירות יש לנסח ולהכין בהתאם לכל מקרה ומקרה ספציפי, הן נוכח זהותם של הצדדים לו, הנסיבות הרלוונטיות, והמצב הכלכלי של השוכר/ים. על מנת להבטיח את זכויותיכם, עליכם לדאוג כי הוראות ההסכם והבטוחות שבידיכם, יגנו עליכם ככל שאפשר אם וככל שתתקלו בשוכר / משכיר בעייתי. שכר הטרחה הכרוך בליווי וייעוץ משפטי עלול להתגלות כחסכון של ממש אל מול המחיר שתאלצו לשלם בהעדרו, אם וככל שאכן יתגלעו בעתיד בעיות בין המשכיר והשוכר.

 גם בחוזי ספק לקוח, ובייחוד שעה שהלקוח הוא חברה בע"מ, רצוי וראוי לעגן את זכויותיכם ולדרוש ערבות אישית או בטוחה בדמות שטר חוב להבטחת התשלומים, באשר פעמים רבות מוצאים עצמם ספקים מול חברה חדלת פרעון, כאשר שיקים שנתנה להם חוללו ו/או חשבוניות שהוציאו לאותה חברה, בסכומים לא מבוטלים, לא נפרעו על ידה, והתועלת בנקיטה בהליכי הוצל"פ כנגד חברה שכזו הינה, פעמים רבות, שואפת לאפס.

יחד עם זאת, אם למרות האמור אינכם מעוניינים להיעזר בשירותיו של משרד עורכי דין, להלן נפרט מס' נקודות עליהן עליכם להקפיד ולתת את הדעת בעת עריכת הסכם :

1.זהות המתקשר

במקרה שהמתקשר עמכם בהסכם הינו פרט – יש לצלם את תעודת הזהות שלו ולשמור על העתק זה ולהקפיד כי הפרטים הרשומים בהסכם, כגון שם המתקשר, מס' ת.ז וכו', תואמים לאלו הרשומים בתעודת הזהות.
בכל מקרה של ספק- הרישום בתעודת הזהות הוא המחייב כמובן.
במקרה של שותפות – כל אחד מן השותפים יהא אחראי ביחד ולחוד ופרטיו יופיעו בהתאם לאמור לעיל.במקרה שהמתקשר הינה חברה בע"מ, או תאגיד אחר (כגון: אגודה שיתופית, עמותה, חברת חוץ, שותפות וכו') יש לקבל העתק של מסמכי ההתאגדות של התאגיד (תעודת התאגדות, תזכיר ו/או תקנון) וכן אישור מאת רואה החשבון ו/או עורך הדין של התאגיד בדבר זכויות החתימה בתאגיד והמורשים לחתום בשמו על ההסכם.
שימו לב כי חתימה בשם תאגיד לרוב מחייבת חתימה על גבי שמו המודפס של התאגיד ו/או בצירוף חותמת התאגיד.

2.נספחים

יש לוודא כי להסכם יצורפו כל הנספחים לו, באשר ככלל הם מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם. עליכם לשאוף כי כל הנספחים יחתמו כבר במעמד חתימת ההסכם ויצורפו לו.

3.הסכם מלא וברור

חשוב מאוד להקפיד כי הנוסח הסופי של ההסכם עליו אתם חותמים, מכיל את כל הפרטים בכלל ואת הפרטים המסחריים בפרט, כי אין ולא נותרים בו חללים הטעונים השלמה (ובייחוד בכל הנוגע למחירים או מועדים), וכי במידה ושיניתם מנוסח סטנדרטי של הסכם (הסכם ישן, חוזה שכירות שרוכשים בדואר או הסכם שהורדתם מהאינטרנט), דאגתם למחוק את כל הפרטים הלא רלוונטיים בצורה ברורה אשר אינה מותירה כל מקום לספקות ולפרשנות.

 

4.חתימה על כל עמוד

 עליכם להקפיד לחתום על כל עמוד ועמוד של ההסכם, כולל נספחיו.
חתימה על כל עמוד תמנע בעתיד כל טענה מצד החותם על כך כי הוחלפו עמודים או כי הנוסח אשר לטענתכם הוא הסופי אינו מחייב. אם וככל שהחלפתם ביניכם מס' טיוטות, בהן נעשו שינויים, קיימת חשיבות רבה עוד יותר לכך, באשר הוא יוכל להציג עמודים אשר לטענתו הם העמודים הנכונים.

חתימת המתקשר, חתימה מלאה או בראשי תיבות בתחתית כל עמוד ועמוד ועל גבי הנספחים, תשלול ממנו כל אפשרות להעלות טענות מעין
אלו.בכל מקרה בו הנכם מבצעים שינויים בנוסח ההסכם המודפס בכתב יד, עליכם לחתום בראשי תיבות ליד השינוי ו/או המחיקה, מאותה סיבה.מקובל לחתום על העמוד האחרון להסכם חתימה מלאה ועל יתר עמודי ההסכם ונספחיו בראשי תיבות בלבד אם כי חתימה מלאה על כל העמודים עדיפה.

 

5.מעקב אחר קיום התחייבויות

לאחר חתימת ההסכם יש להקפיד לקיים מעקב אחר מילוי התחייבויות הצד שעימו התקשרתם בהסכם, כגון: לוודא כי הוא אכן עומד בתשלומים בלוח הזמנים שנקבע, כי הוא ממציא במועד הקבוע בהסכם מסמכים (כמו אישור על עריכת פוליסה וכיו"ב), לוודא כי הומצאו לכם הבטחונות כנדרש על פי חוזה השכירות (כגון- שטר חוב ו/או שטר בטחון ו/או ערבות), קיום תנאי מתלה וכו'.

6.מילוי שטר חוב / שטר בטחון

בהקשר זה של שטר חוב או שטר בטחון נדגיש, כי יש לוודא ששם עושה השטר או הנערב יהא תואם לשם הנקוב בהסכם כצד המתקשר עימכם. בכל מקרה שמטעמים כלשהם מבקש הצד המתקשר עימכם לחרוג מכך – יש לערוך מסמך בכתב המבהיר כי הבטוחה ניתנה להבטחת מילוי התחייבויות המתקשר עימכם לפי הסכם X מיום Y שנחתם בין פלוני לאלמוני.

 

7.בדיקה כלכלית

בשולי הדברים נבקש להעיר, כי בכל מקרה ראוי כי בטרם תחלו במו"מ, או לכל הפחות בטרם תכרתו הסכם עם גורם כלשהו, תערכו בדיקה מקדימה ויסודית באשר לאיתנותו הכלכלית של אותו גורם ויכולתו לעמוד בהתחייבויותיו כלפיכם. לבדיקה כזו אף צריכה להיות השפעה כמובן על סוג והיקף הבטחונות אשר תדרשו מאותו צד כתנאי להתקשרות. במקרה וההתקשרות נעשית עם חברה בע"מ הרי ששלב ראשון בבדיקה זו הינו הוצאת תדפיס רשם החברות אשר בו מפורטים בעלי המניות בחברה, מנהלי החברה, שעבודים הרובצים על נכסיה וכו', וכן, אם וככל שהדבר ניתן, לקבל אף ערבות או התחייבות אישית מצד מנהלה של החברה לקיום התחייבויות החברה לפי ההסכם.

עליכם לזכור כי חברה בע"מ הינה אישיות משפטית נפרדת המובדלת מבעלי מניותיה ו/או מנהליה, והגם אם מדובר בחברה של אדם יחיד יקשה עליכם מאוד להיפרע מאותו אדם באופן אישי, במקרה בו החברה תהפוך לחדלת פרעון ולא תעמוד בהתחייבויותיה.בחוזי שכירות, ושעה שמקבלים כתב ערבות ו/או חתימת ערבים על גבי שטר חוב, מן הראוי לוודא כי הערבים הינם בעלי יכולת כלכלית מוכחת. אין זה בושה לדרוש ולקבל מראש תלושי משכורת של הערבים המעידים על הכנסה קבועה, אישור על נכס שבבעלותם, או לחילופין אישור מתאים מרואה חשבון ו/או הבנק של אלו המעיד על איתנות כלכלית.

נכתב ע"י עוה"ד ליאור לנדאו ודרור שרמן

 

 

"התכנים הכלולים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי קונקרטי ואין להסתמך עליהם. נשמח אם תצרו עמנו קשר לבחינת המקרה שלכם לגופו של ענין, ולפגישה ראשונית לא מחייבת. כל הזכויות שמורות"

 

חזרה לדף מאמרים