חוזה / הסכם   – מילון מונחים משפטי

הסכם או חוזה הוא התקשרות מחייבת בין שני צדדים או יותר, דהיינו: התחייבות הניתנת לאכיפה משפטית. החוזה משקף "מפגש רצונות" (הצעה וקיבול) וחיובים שלובים, כך שכל צד חייב למלא את חלקו ומנגד זכאי לזכויות המוקנות לו בהסכם. המתקשרים בחוזה נוטלים על עצמם חובות ומקבלים זכויות, אשר ניתן לאכוף את הוצאתן לפועל באמצעות מערכת המשפט.. כדי שהסכם יהיה לחוזה משפטי מחייב, עליו לכלול את יסוד האכיפה.
יש להדגיש כי ככלל חוק החוזים הישראלי אינו מחייב כי החוזה יערך בכתב והוא יכול להיעשות בעל פה ולהיכרת גם בהתנהגות. ישנם מקרים קונקרטיים בהם החוק מחייב הסכם בכתב, דוגמת עסקה במקרקעין, הסכם ביטוח, התחייבות לתת מתנה בעתיד, הסכם קיבוצי ועוד.

חוק | חקיקה ראשית | חקיקה משנית | טרום חוזה | זיכרון דברים / הסכם מקדמי | חוזה / הסכם | תום לב | ייזהר הקונה | חוזה אחיד | תנאי מקפח בחוזה אחיד | חילוט | התיישנות | חוק המחאת חיובים | ייפוי כוח נוטריוני | נאמן / נאמנות | הסכם נאמנות | כתב שיפוי | הוצאת דיבה / לשון הרע | אוחז כשורה | מקרקעין | מטלטלין | מדד המחירים לצרכן | שיבוב | שיפוי | פשיטת רגל | אסיפת נושים | הסדר נושים | דיבידנד בפשיטת רגל | דיבידנד פירוק | ריבית קבועה | ריבית משתנה | בית אבות | דיור מוגן

* המונחים אינם מופיעים על פי סדר אלפביתי אלא על פי הקשר הנושאים.
ההגדרות הרשומות במילון מונחים זה הינן קצרות ומתומצתות, ומובאות כשירות לציבור אך אין לראות בהן מעבר למידע ראשוני וכללי בלבד. כל זכות ומונח מכילים פרשנויות, סייגים, הרחבות והבהרות שנקבעו במרוצת השנים ע"י חקיקת מישנה עניפה ו/או פסיקת בתי המשפט ואף משתנים מעת לעת.
אין במידע המפורט לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. אנו ממליצים לקוראים לקבל ייעוץ משפטי מתאים לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.