הסכם נאמנות – מילון מונחים משפטי

הסכם נאמנות הוא מסמך כתוב המכיל את תיאור הנכסים המקוריים שהופקדו בנאמנות, פרטים בדבר חובות הנאמנים בקשר לניהול הרכוש, זכויות המוטבים הנקובים בשם וחלקם היחסי בנאמנות במשך תקופת הנאמנות. הסכם נאמנות מפרט גם כיצד תחולק ההכנסה מכספי הנאמנות, וחלוקת הרכוש שבנאמנות לשאירים כאשר הנאמנות מסתיימת.


כאשר מדובר באגרות חוב, הרי שנעשה הסכם בין חברה המנפיקה אגרות חוב לבין נאמן, שתפקידו לשמור על עניינם של בעלי אגרות החוב על פי האמור בהסכם הנאמנות. המנפיק, בעל אגרת החוב והנאמן צריכים לפעול על פי הסכם הנאמנות כל זמן שלא נפדו האגרות.
כאשר מדובר בקרנות נאמנות, הרי שהשלב הראשון בתהליך הקמת קרן נאמנות הוא הסכם נאמנות, הנחתם בין מנהל קרן לבין נאמן. הסכם הנאמנות מכיל את שם הקרן, השכר המרבי של המנהל ושל הנאמן, וכן פרטים נוספים לגבי קרן הנאמנות.

חוק | חקיקה ראשית | חקיקה משנית | טרום חוזה | זיכרון דברים / הסכם מקדמי | חוזה / הסכם | תום לב | ייזהר הקונה | חוזה אחיד | תנאי מקפח בחוזה אחיד | חילוט | התיישנות | חוק המחאת חיובים | ייפוי כוח נוטריוני | נאמן / נאמנות | הסכם נאמנות | כתב שיפוי | הוצאת דיבה / לשון הרע | אוחז כשורה | מקרקעין | מטלטלין | מדד המחירים לצרכן | שיבוב | שיפוי | פשיטת רגל | אסיפת נושים | הסדר נושים | דיבידנד בפשיטת רגל | דיבידנד פירוק | ריבית קבועה | ריבית משתנה | בית אבות | דיור מוגן

* המונחים אינם מופיעים על פי סדר אלפביתי אלא על פי הקשר הנושאים.
ההגדרות הרשומות במילון מונחים זה הינן קצרות ומתומצתות, ומובאות כשירות לציבור אך אין לראות בהן מעבר למידע ראשוני וכללי בלבד. כל זכות ומונח מכילים פרשנויות, סייגים, הרחבות והבהרות שנקבעו במרוצת השנים ע"י חקיקת מישנה עניפה ו/או פסיקת בתי המשפט ואף משתנים מעת לעת.
אין במידע המפורט לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. אנו ממליצים לקוראים לקבל ייעוץ משפטי מתאים לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.