כתב שיפוי – מילון מונחים משפטי

כתב שיפוי הוא מסמך משפטי, או סעיף בו, הנותן פטור מחבות לצד אחד. לדוגמה: בתחום הנדל"ן דורשות הוועדות המקומיות – כתנאי לאישור התב"ע או ההיתר – מכל מי שמגיש בקשה להיתר בניה או לשינוי תב"ע, לחתום על כתב שיפוי. חתימה על כתב שיפוי מהווה התחייבות של החותם לשַׁפּות את הוועדה המקומית על כל סכום פיצויי ירידת ערך שיהא עליה לשלם לבעלי נכסים, שערכם ירד בעקבות אישור התב"ע או היתר הבניה.

חוק | חקיקה ראשית | חקיקה משנית | טרום חוזה | זיכרון דברים / הסכם מקדמי | חוזה / הסכם | תום לב | ייזהר הקונה | חוזה אחיד | תנאי מקפח בחוזה אחיד | חילוט | התיישנות | חוק המחאת חיובים | ייפוי כוח נוטריוני | נאמן / נאמנות | הסכם נאמנות | כתב שיפוי | הוצאת דיבה / לשון הרע | אוחז כשורה | מקרקעין | מטלטלין | מדד המחירים לצרכן | שיבוב | שיפוי | פשיטת רגל | אסיפת נושים | הסדר נושים | דיבידנד בפשיטת רגל | דיבידנד פירוק | ריבית קבועה | ריבית משתנה | בית אבות | דיור מוגן

* המונחים אינם מופיעים על פי סדר אלפביתי אלא על פי הקשר הנושאים.
ההגדרות הרשומות במילון מונחים זה הינן קצרות ומתומצתות, ומובאות כשירות לציבור אך אין לראות בהן מעבר למידע ראשוני וכללי בלבד. כל זכות ומונח מכילים פרשנויות, סייגים, הרחבות והבהרות שנקבעו במרוצת השנים ע"י חקיקת מישנה עניפה ו/או פסיקת בתי המשפט ואף משתנים מעת לעת.
אין במידע המפורט לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. אנו ממליצים לקוראים לקבל ייעוץ משפטי מתאים לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.