חוזה אחיד  – מילון מונחים משפטי

חוזה אחיד הוא חוזה המוכתב על ידי צד אחד לאחר, המעוניין להיקשר עימו בעסקה, ללא מתן אפשרות של ממש לצד השני לנהל משא ומתן על תנאי החוזה או לשנותם. ללקוח המעוניין לקשור את העסקה, עומדת הברירה לקבל את ההצעה כמות שהיא או לדחותה. מדובר על פער מובנה בסיטואציה של יתרון משמעותי בכוח מיקוח של צד אחד, ספק מוצר או שירות, על פני האחר – הצרכן. חוק החוזים האחידים קובע, כי בסמכות בית הדין לחוזים אחידים לבטל, או לשנות, בנסיבות מסוימות תנאי בחוזה אחיד.
סעיף בחוזה האחיד העשוי ליצור קיפוח לקוחות או להקנות יתרון בלתי הוגן לספק – הינו תנאי מקפח ובית המשפט ובית הדין לחוזים אחידים מוסמכים להורות על ביטולו או לשנותו בהתאם להוראות החוק. בנוסף למבחן הקיפוח הכללי, קובע החוק מספר תנאים אשר אם הם מצויים בחוזה אחיד, חזקה עליהם שהם מקפחים, כלומר הנטל עובר לספק שניסח את החוזה ועליו להוכיח כי התניה איננה מקפחת והיא סבירה בנסיבות הענין.

חוק | חקיקה ראשית | חקיקה משנית | טרום חוזה | זיכרון דברים / הסכם מקדמי | חוזה / הסכם | תום לב | ייזהר הקונה | חוזה אחיד | תנאי מקפח בחוזה אחיד | חילוט | התיישנות | חוק המחאת חיובים | ייפוי כוח נוטריוני | נאמן / נאמנות | הסכם נאמנות | כתב שיפוי | הוצאת דיבה / לשון הרע | אוחז כשורה | מקרקעין | מטלטלין | מדד המחירים לצרכן | שיבוב | שיפוי | פשיטת רגל | אסיפת נושים | הסדר נושים | דיבידנד בפשיטת רגל | דיבידנד פירוק | ריבית קבועה | ריבית משתנה | בית אבות | דיור מוגן

* המונחים אינם מופיעים על פי סדר אלפביתי אלא על פי הקשר הנושאים.
ההגדרות הרשומות במילון מונחים זה הינן קצרות ומתומצתות, ומובאות כשירות לציבור אך אין לראות בהן מעבר למידע ראשוני וכללי בלבד. כל זכות ומונח מכילים פרשנויות, סייגים, הרחבות והבהרות שנקבעו במרוצת השנים ע"י חקיקת מישנה עניפה ו/או פסיקת בתי המשפט ואף משתנים מעת לעת.
אין במידע המפורט לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. אנו ממליצים לקוראים לקבל ייעוץ משפטי מתאים לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.