תנאי מקפח בחוזה אחיד  – מילון מונחים משפטי

החוק קובע רשימה של תנאים בחוזים אחידים, שניתן לבטלם משום שהם עלולים לקפח את הלקוחות. נטל ההוכחה לכך שאין קיפוח חל על הספק. דוגמאות של תנאים מקפחים המפורטים בחוק:
1. תנאים המשחררים את הספק מאחריות.
2. תנאים המאפשרים לספק לשנות – באופן חד צדדי, לאחר החתימה – את הוראות
החוזה.
3. תנאים הקובעים שלספק יש זכות לבטל את ביצוע החוזה או להשהותו.
4. תנאים המגבילים את התקשרות הלקוחות עם ספק אחר.
5. תנאים השוללים מהלקוחות או מגבילים את זכותם העומדת להם על-פי דין.
6. תנאים המונעים מהלקוחות גישה חופשית לערכאות שיפוטיות.

חוק | חקיקה ראשית | חקיקה משנית | טרום חוזה | זיכרון דברים / הסכם מקדמי | חוזה / הסכם | תום לב | ייזהר הקונה | חוזה אחיד | תנאי מקפח בחוזה אחיד | חילוט | התיישנות | חוק המחאת חיובים | ייפוי כוח נוטריוני | נאמן / נאמנות | הסכם נאמנות | כתב שיפוי | הוצאת דיבה / לשון הרע | אוחז כשורה | מקרקעין | מטלטלין | מדד המחירים לצרכן | שיבוב | שיפוי | פשיטת רגל | אסיפת נושים | הסדר נושים | דיבידנד בפשיטת רגל | דיבידנד פירוק | ריבית קבועה | ריבית משתנה | בית אבות | דיור מוגן

* המונחים אינם מופיעים על פי סדר אלפביתי אלא על פי הקשר הנושאים.
ההגדרות הרשומות במילון מונחים זה הינן קצרות ומתומצתות, ומובאות כשירות לציבור אך אין לראות בהן מעבר למידע ראשוני וכללי בלבד. כל זכות ומונח מכילים פרשנויות, סייגים, הרחבות והבהרות שנקבעו במרוצת השנים ע"י חקיקת מישנה עניפה ו/או פסיקת בתי המשפט ואף משתנים מעת לעת.
אין במידע המפורט לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. אנו ממליצים לקוראים לקבל ייעוץ משפטי מתאים לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.