ערב  – מילון מונחים משפטי

ערב הוא ישות (אדם או חברה) שמקבלת על עצמה אחריות לקיים התחייבות של ישות אחרת כלפי צד שלישי. במידה והחייב העיקרי לא יעמוד בהתחייבויותיו, ימלא אותן הערב במקומו, וזאת למרות שאינו צד לחוזה שבין שני הצדדים לעסקה. אם יש יותר מערב אחד, ואחד מהם שילם את סכום הערבות כולו, רשאי הערב המשלם לתבוע משאר הערבים את חלקם היחסי בערבות. הערב אינו פטור מאחריות גם אם התחייבויותיו של החייב אינן בתוקף מסיבה כלשהי (פרט לפגם בצורת השטר). לעומת זאת, אם הצד החייב פטור מסיבה פורמאלית, שהייתה קיימת בזמן חתימת הערבות, כגון היות הסכום בשטר לא קבוע, או היות פירעון השטר תלוי בתנאי- הרי שהערב פטור עמו.

בטוחה | עיקול | עכבון | ערובה | משכנתה | משכון | שטר חוב | שטר בטחון | ערבות בנקאית | ערב | שיעבוד

* המונחים אינם מופיעים על פי סדר אלפביתי אלא על פי הקשר הנושאים.
ההגדרות הרשומות במילון מונחים זה הינן קצרות ומתומצתות, ומובאות כשירות לציבור אך אין לראות בהן מעבר למידע ראשוני וכללי בלבד. כל זכות ומונח מכילים פרשנויות, סייגים, הרחבות והבהרות שנקבעו במרוצת השנים ע"י חקיקת מישנה עניפה ו/או פסיקת בתי המשפט ואף משתנים מעת לעת.
אין במידע המפורט לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. אנו ממליצים לקוראים לקבל ייעוץ משפטי מתאים לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.