בטוחה  – מילון מונחים משפטי

בטוחה היא ביטחון עבור תשלום הלוואה על נכס ריאלי או כספי. הבטוחה משועבדת למלווה (בד"כ בנק) לצורך הבטחת פירעון חוב. כך, במידה שהלווה לא יחזיר את חובו מסיבה כלשהי, יוכל הבנק לממש את הנכס ולפרוע על ידי כך את החוב.מישכון (שיעבוד) נכס מקרקעין נקרא: משכנתה.

בטוחה | עיקול | עכבון | ערובה | משכנתה | משכון | שטר חוב | שטר בטחון | ערבות בנקאית | ערב | שיעבוד

* המונחים אינם מופיעים על פי סדר אלפביתי אלא על פי הקשר הנושאים.
ההגדרות הרשומות במילון מונחים זה הינן קצרות ומתומצתות, ומובאות כשירות לציבור אך אין לראות בהן מעבר למידע ראשוני וכללי בלבד. כל זכות ומונח מכילים פרשנויות, סייגים, הרחבות והבהרות שנקבעו במרוצת השנים ע"י חקיקת מישנה עניפה ו/או פסיקת בתי המשפט ואף משתנים מעת לעת.
אין במידע המפורט לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. אנו ממליצים לקוראים לקבל ייעוץ משפטי מתאים לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.