משכון  – מילון מונחים משפטי

משכון הוא שעבוד של נכס או זכות, לטובת נושה, כערובה לקיום החיוב כלפיו.
תפקידו של המשכון הוא להבטיח, כי החזר החוב של אותו נושה יעמוד בקדימות לנושים אחרים אם וככל שהחייב יגיע למצב של חדלון פירעון או פשיטת רגל.
משכון נעשה בדרך כלל ביחס למטלטלין או לזכויות חוזיות, אולם גם ביחס לזכויות קנייניות (אם כי ככלל, קיימת עדיפות למשכנתה אשר נרשמת בטאבו).
משכון נעשה על פי רוב בהסכם בין החייב לבין הנושה, והוא נרשם בפנקסי רשם המשכונות (שבמשרד המשפטים). מטרת הרישום ברשם המשכונות היא ליתן הודעה פומבית ביחס לזכות השעבוד של הנושה בנכס, ולהבטיח את קדימותו של אותו נושה אשר זכויותיו נרשמו, בבוא היום, על פני נושים אחרים שזכותם מאוחרת לו.
ניתן לפעול למימוש משכון כדרך שממשים משכנתה, באמצעות בית המשפט או ההוצאה לפועל.

בטוחה | עיקול | עכבון | ערובה | משכנתה | משכון | שטר חוב | שטר בטחון | ערבות בנקאית | ערב | שיעבוד

* המונחים אינם מופיעים על פי סדר אלפביתי אלא על פי הקשר הנושאים.
ההגדרות הרשומות במילון מונחים זה הינן קצרות ומתומצתות, ומובאות כשירות לציבור אך אין לראות בהן מעבר למידע ראשוני וכללי בלבד. כל זכות ומונח מכילים פרשנויות, סייגים, הרחבות והבהרות שנקבעו במרוצת השנים ע"י חקיקת מישנה עניפה ו/או פסיקת בתי המשפט ואף משתנים מעת לעת.
אין במידע המפורט לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. אנו ממליצים לקוראים לקבל ייעוץ משפטי מתאים לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.