ערבות בנקאית  – מילון מונחים משפטי

ערבות בנקאית היא התחייבות אשר ניתנת על ידי בנק, לשלם את הסכום הנקוב בה מייד עם קבלת דרישה מהצד המחזיק במסמך הערבות. הבנק אינו מתחייב לקיים את חיובו המקורי של החייב, אלא מתחייב, באופן עצמאי ובלתי תלוי, לשלם לנושה/מוטב פיצוי כספי, כתחליף לאי-קיום החיוב על ידי החייב.

בטוחה | עיקול | עכבון | ערובה | משכנתה | משכון | שטר חוב | שטר בטחון | ערבות בנקאית | ערב | שיעבוד

* המונחים אינם מופיעים על פי סדר אלפביתי אלא על פי הקשר הנושאים.
ההגדרות הרשומות במילון מונחים זה הינן קצרות ומתומצתות, ומובאות כשירות לציבור אך אין לראות בהן מעבר למידע ראשוני וכללי בלבד. כל זכות ומונח מכילים פרשנויות, סייגים, הרחבות והבהרות שנקבעו במרוצת השנים ע"י חקיקת מישנה עניפה ו/או פסיקת בתי המשפט ואף משתנים מעת לעת.
אין במידע המפורט לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. אנו ממליצים לקוראים לקבל ייעוץ משפטי מתאים לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.