שותפות / שותפות רשומה  – מילון מונחים משפטי

שותפות היא התאגדות עסקית-משפטית שבה חוברים לפחות שני שותפים ולא יותר מ-20 לשם עשיית רווחים באמצעות עשיית עסקים במשותף, כגון מכירת מוצרים ו/או מתן שירותים. שותפות יכולה לצבור הון ונכסים, וכן לתבוע ולהיתבע בבית משפט. לסמכויות ולזכויות חברי השותפות אין הסדר קבוע, ועליהם להסדיר זאת בהסכם השותפות, שמהווה את מסמך היסוד של השותפות – הסכם ייסוּד, הקובע את דרכי ההתנהלות של השותפוּת, אחוזי הבעלות, אופן חלוקת הרווחים, חלוקת התפקידים בין השותפים, אופן ביטול השותפוּת וכיו"ב. כמו כן, בהסכם מפורטים אופן אחריות השותפים, שכן בניגוד לחברה בע"מ, בשותפות כללית, אחריות השותפים אינה מוגבלת, והם עלולים להתחייב בגין הפסדי השותפות. עפ"י פקודת השותפויות כל שותפוּת חייבת להירשם אצל רשם השותפויות אולם בפועל מרביתן אינן עושות כן. שותפוּת חייבת בניהול ספרי חשבונות. כל אחד מהשותפים ערב באופן אישי וללא הגבלה להתחייבויות השותפוּת. אולם, כשמדובר בשותפות רשומה, ניתן להירשם כשותפות מוגבלת ואז ערבותו של כל שותף היא עד לסכום המוסכם ובלבד שלפחות שותף אחד יהא חייב בכל חובות השותפות, ללא הגבלה. השותפות היא "שקופה" לצורכי מיסוי במובן זה שחשבון המס של כל שותף נעשה בנפרד וכל אחד מהשותפים נישום באופן אינדיבידואלי וחייב להגיש דו"ח שנתי על הכנסותיו.

ישות משפטית | תאגיד | חברה ביסוד | חברה / חברה בעירבון מוגבל (בע"מ) | חברה אם | חברה בת / חברה בת משותפת | חברה פרטית | חברה מוגבלת במניות | חברה מוגבלת בערבות | חברה ציבורית | חברה לתועלת הציבור | עמותה | שותפות / שותפות רשומה | הון מניות מונפק | בעל שליטה | דיבידנד | הון חוזר ( working Capital ) | הון עצמי | הלוואת בעלים | הלוואת גישור | הלוואת נון ריקורס Non recourse | נייר ערך | מניה | הנפקה | הקצאת מניות | אוּלְטְרָה-וַויְרֶס / חריגה מסמכות | אחריות אישית | אחריות ביחד ולחוד | אחריות בלתי מוגבלת | אחריות בעלי שליטה | אחריות בעלים | אחריות מוגבלת | אחריות מנהלים | אחריות מקצועית | אחריות משותפת | אחריות על-פי דין | אחריות שותפים | אחריות שילוחית | חדלוּת פירעון | מועצת מנהלים / דירקטוריון | דירקטור | פירוק חברה | הסכם ייסוּד תאגיד / הסכם מייסדים | תקנון חברה / תקנון ההתאגדות | עושק מיעוט | בדיקת נאוֹתוּת (Due Diligence) / גילוי נאות | עוסק מורשה | עוסק פטור | עסק טעון רישוי | קונסיגנציה

* המונחים אינם מופיעים על פי סדר אלפביתי אלא על פי הקשר הנושאים.
ההגדרות הרשומות במילון מונחים זה הינן קצרות ומתומצתות, ומובאות כשירות לציבור אך אין לראות בהן מעבר למידע ראשוני וכללי בלבד. כל זכות ומונח מכילים פרשנויות, סייגים, הרחבות והבהרות שנקבעו במרוצת השנים ע"י חקיקת מישנה עניפה ו/או פסיקת בתי המשפט ואף משתנים מעת לעת.
אין במידע המפורט לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. אנו ממליצים לקוראים לקבל ייעוץ משפטי מתאים לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.