חברה ציבורית  – מילון מונחים משפטי

עיין ערך: חברה / חברה בעירבון מוגבל (בע"מ).
ההבדלים העיקריים בין חברה ציבורית לחברה פרטית הם:

1. מספר בעלי המניות בחברה פרטית: 1-50. בחברה ציבורית המספר המינימאלי הוא 7 וללא הגבלה בכמות המקסימאלית.

2. התחלת עסקים – חברה פרטית רשאית להתחיל בפעולותיה מיד עם קבלת האישור מרשם החברות. חברה ציבורית רשאית להתחיל בפעולותיה מיד עם קבלת האישור מרשם החברות ומהבורסה.

3. מנהלים – בחברה פרטית, יכול לכהן מנהל אחד, וכדי לכהן כמנהל מספיקה עצם בחירתו על ידי האסיפה הכללית. בחברה ציבורית, מספר המנהלים עומד על מינימום 2, וכדי שיהיו כשרים לכהן בתפקידם חייבים מנהליה של חברה ציבורית למלא אחר נוהל מסוים.

4. מנין חוקי באסיפות הכלליות – המניין החוקי בחברה ציבורית הוא כפי שנקבע בתקנותיה (מינימום 3), ואילו בחברה פרטית המינימום החוקי הוא חבר אחד.

5. פניה לציבור – חברה פרטית אינה רשאית לפנות לציבור בהצעה לקנות מניירות הערך שהנפיקה. חברה ציבורית רשאית לעשות זאת לאחר הצגת תשקיף וקבלת אישורים הדרושים להנפקה ולתשקיף.

6. העברת מניות – העברת מניות בחברה ציבורית מיד ליד אינה מוגבלת (אם אין תקנותיה קובעות אחרת). בחברה פרטית קיימות בדרך כלל מגבלות מסוימות להעברת המניות.

7. דו"חות כספיים – חברה ציבורית חייבת להגיש מדי שנה בשנה את מאזנה ונספחיו לרשם החברות, שעליו חייבים לחתום שני מנהלים לפחות. חברה פרטית פטורה מחובת הגשת מאזן. למאזן של חברה פרטית מספיקה חתימתו של מנהל אחד.

ישות משפטית | תאגיד | חברה ביסוד | חברה / חברה בעירבון מוגבל (בע"מ) | חברה אם | חברה בת / חברה בת משותפת | חברה פרטית | חברה מוגבלת במניות | חברה מוגבלת בערבות | חברה ציבורית | חברה לתועלת הציבור | עמותה | שותפות / שותפות רשומה | הון מניות מונפק | בעל שליטה | דיבידנד | הון חוזר ( working Capital ) | הון עצמי | הלוואת בעלים | הלוואת גישור | הלוואת נון ריקורס Non recourse | נייר ערך | מניה | הנפקה | הקצאת מניות | אוּלְטְרָה-וַויְרֶס / חריגה מסמכות | אחריות אישית | אחריות ביחד ולחוד | אחריות בלתי מוגבלת | אחריות בעלי שליטה | אחריות בעלים | אחריות מוגבלת | אחריות מנהלים | אחריות מקצועית | אחריות משותפת | אחריות על-פי דין | אחריות שותפים | אחריות שילוחית | חדלוּת פירעון | מועצת מנהלים / דירקטוריון | דירקטור | פירוק חברה | הסכם ייסוּד תאגיד / הסכם מייסדים | תקנון חברה / תקנון ההתאגדות | עושק מיעוט | בדיקת נאוֹתוּת (Due Diligence) / גילוי נאות | עוסק מורשה | עוסק פטור | עסק טעון רישוי | קונסיגנציה

* המונחים אינם מופיעים על פי סדר אלפביתי אלא על פי הקשר הנושאים.
ההגדרות הרשומות במילון מונחים זה הינן קצרות ומתומצתות, ומובאות כשירות לציבור אך אין לראות בהן מעבר למידע ראשוני וכללי בלבד. כל זכות ומונח מכילים פרשנויות, סייגים, הרחבות והבהרות שנקבעו במרוצת השנים ע"י חקיקת מישנה עניפה ו/או פסיקת בתי המשפט ואף משתנים מעת לעת.
אין במידע המפורט לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. אנו ממליצים לקוראים לקבל ייעוץ משפטי מתאים לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.