עמותה  – מילון מונחים משפטי

על פי חוק העמותות, תש"ם – 1981, עמותה היא "תאגיד עם מטרה חוקית שאינה מכוונת לחלוקת רווחים בין חבריו".
בכדי להקים עמותה, יש צורך לפחות בשני בני אדם או יותר, אולם מומלץ להקים את העמותה על ידי 7 מייסדים, על מנת שתוכר כמוסד ציבורי על ידי רשויות מס הכנסה.


עמותות נרשמות אצל רשם העמותות שבמשרד המשפטים, והן חייבות בדיווחים ובמסירת דו"חות כקבוע בחוק.
על כל עמותה למנות ועד מנהל, באסיפה כללית של כלל חברי העמותה וכן למנות ועדת ביקורת בת שני חברים לפחות.
ביום 18.3.09 משרד המשפטים השיק פרוייקט להקמת מאגר מידע אינטרנטי על עמותות ומלכ"רים בישראל אשר יאפשר לקבל מידע על אלו ללא תשלום. בין השאר יכלול האתר מידע על מטרות העמותה, הדו"חות הכספיים שלה, רשימת מקבלי השכר בה, האופן שבו היא משתמשת במשאביה לקידום מטרותיה, וחברי הוועד שלה. המאגר צפוי להחל פעילותו בתחילת שנת 2010.
לפי נתוני משרד המשפטים, נכון לראשית 2009 יש בישראל 25 אלף עמותות רשומות וכ-230 אלף שכירים המועסקים על ידן וכ-220 אלף מתנדבים בעמותות.

ישות משפטית | תאגיד | חברה ביסוד | חברה / חברה בעירבון מוגבל (בע"מ) | חברה אם | חברה בת / חברה בת משותפת | חברה פרטית | חברה מוגבלת במניות | חברה מוגבלת בערבות | חברה ציבורית | חברה לתועלת הציבור | עמותה | שותפות / שותפות רשומה | הון מניות מונפק | בעל שליטה | דיבידנד | הון חוזר ( working Capital ) | הון עצמי | הלוואת בעלים | הלוואת גישור | הלוואת נון ריקורס Non recourse | נייר ערך | מניה | הנפקה | הקצאת מניות | אוּלְטְרָה-וַויְרֶס / חריגה מסמכות | אחריות אישית | אחריות ביחד ולחוד | אחריות בלתי מוגבלת | אחריות בעלי שליטה | אחריות בעלים | אחריות מוגבלת | אחריות מנהלים | אחריות מקצועית | אחריות משותפת | אחריות על-פי דין | אחריות שותפים | אחריות שילוחית | חדלוּת פירעון | מועצת מנהלים / דירקטוריון | דירקטור | פירוק חברה | הסכם ייסוּד תאגיד / הסכם מייסדים | תקנון חברה / תקנון ההתאגדות | עושק מיעוט | בדיקת נאוֹתוּת (Due Diligence) / גילוי נאות | עוסק מורשה | עוסק פטור | עסק טעון רישוי | קונסיגנציה

* המונחים אינם מופיעים על פי סדר אלפביתי אלא על פי הקשר הנושאים.
ההגדרות הרשומות במילון מונחים זה הינן קצרות ומתומצתות, ומובאות כשירות לציבור אך אין לראות בהן מעבר למידע ראשוני וכללי בלבד. כל זכות ומונח מכילים פרשנויות, סייגים, הרחבות והבהרות שנקבעו במרוצת השנים ע"י חקיקת מישנה עניפה ו/או פסיקת בתי המשפט ואף משתנים מעת לעת.
אין במידע המפורט לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. אנו ממליצים לקוראים לקבל ייעוץ משפטי מתאים לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.