חברה / חברה בעירבון מוגבל (בע"מ)  – מילון מונחים משפטי

חברה היא גוף משפטי המוקם על ידי אנשים או גופים כדי לבצע פעילות מסוימת, לרוב עסקית. החברה הינה גוף משפטי נפרד ושונה ממייסדיו, אשר תחתיו מתרכזת כל הפעילות העסקית. המייסדים הם בדרך כלל בעלי החברה ושליטתם (בעלותם) נעשית באמצעות החזקת מניות (בעלי מניות). הקמת חברה והתנהלותה כפופים לחוק החברות משנת 1999. לעומת זאת, סוגיות הקשורות לפירוק החברה נותרו עדיין בפקודת החברות. על פי חוק כל חברה חייבת להירשם ברשם החברות, וצריך להיות לה תקנון. התקנון ומסמכי ההתאגדות של החברה טעונים אישור ואימות חתימות בפני עורך דין.


רוב החברות הן בעירבון מוגבל (בע"מ), כלומר שבעליהן נהנים מאחריות מוגבלת לחובות החברה. דבר זה מצוין בשם החברה. בישראל הסיומת היא "בע"מ", בארצות הברית נהוגה בין היתר הסיומת ".Inc" (שמשמעה Incorporated), באנגליה ומרבית העולם הסיומת הנהוגה היא "Ltd".
למעט במקרים חריגים של "הרמת מסך" הרי שבחברה בע"מ בעלי המניות לא נושאים באחריות אישית לפעולותיה של החברה, והם ערבים להתחייבויות החברה רק אם וככל שהסכימו לתת ערבות כלשהי, ורק בהתאם לסכום שעליו הסכימו.
במקרה של פירוק חברה בגלל אי יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה, ואם בעלי החברה לא ערבים באופן אישי לחובות החברה, הם יפסידו רק את הערך הנומינלי (הנקוב) של המניות שבבעלותם. קיימות גם חברות בעירבון בלתי מוגבל כמו משרדי רו"ח ועריכת דין.

ישות משפטית | תאגיד | חברה ביסוד | חברה / חברה בעירבון מוגבל (בע"מ) | חברה אם | חברה בת / חברה בת משותפת | חברה פרטית | חברה מוגבלת במניות | חברה מוגבלת בערבות | חברה ציבורית | חברה לתועלת הציבור | עמותה | שותפות / שותפות רשומה | הון מניות מונפק | בעל שליטה | דיבידנד | הון חוזר ( working Capital ) | הון עצמי | הלוואת בעלים | הלוואת גישור | הלוואת נון ריקורס Non recourse | נייר ערך | מניה | הנפקה | הקצאת מניות | אוּלְטְרָה-וַויְרֶס / חריגה מסמכות | אחריות אישית | אחריות ביחד ולחוד | אחריות בלתי מוגבלת | אחריות בעלי שליטה | אחריות בעלים | אחריות מוגבלת | אחריות מנהלים | אחריות מקצועית | אחריות משותפת | אחריות על-פי דין | אחריות שותפים | אחריות שילוחית | חדלוּת פירעון | מועצת מנהלים / דירקטוריון | דירקטור | פירוק חברה | הסכם ייסוּד תאגיד / הסכם מייסדים | תקנון חברה / תקנון ההתאגדות | עושק מיעוט | בדיקת נאוֹתוּת (Due Diligence) / גילוי נאות | עוסק מורשה | עוסק פטור | עסק טעון רישוי | קונסיגנציה

* המונחים אינם מופיעים על פי סדר אלפביתי אלא על פי הקשר הנושאים.
ההגדרות הרשומות במילון מונחים זה הינן קצרות ומתומצתות, ומובאות כשירות לציבור אך אין לראות בהן מעבר למידע ראשוני וכללי בלבד. כל זכות ומונח מכילים פרשנויות, סייגים, הרחבות והבהרות שנקבעו במרוצת השנים ע"י חקיקת מישנה עניפה ו/או פסיקת בתי המשפט ואף משתנים מעת לעת.
אין במידע המפורט לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. אנו ממליצים לקוראים לקבל ייעוץ משפטי מתאים לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.