חברה לתועלת הציבור  – מילון מונחים משפטי

חברה לתועלת הציבור הינה חברה אשר במטרות הקבועות בתקנונה יש כדי לקדם מטרה ציבורית בתחומים אשר הוגדרו בחוק – כגון: איכות הסביבה, בריאות, דת, הגנה על בעלי חיים, זכויות אדם, חינוך, תרבות או אמנות, מדע, ספורט ועוד – וכן בתקנונה נקבע איסור על חלוקת רווחים או חלוקה אחרת לבעלי מניותיה, וכל רווחיה מוקדשים לביצוע מטרותיה הציבוריות.
בניגוד לעמותה, חברה לתועלת הציבור נרשמת אצל רשם החברות ופועלת מכח הוראות חוק החברות או פקודת החברות.

היתרונות בחברה לתועלת הציבור על פני עמותה או מלכ"ר באים לידי ביטוי בחבות החברים (עד לגובה השקעתם במניות החברה), ביכולת השליטה והניהול, בזיהוי החברים (רק החזקת המניות היא הקובעת את החברות), פחות פיקוח, דו"חות ובקרה מהנדרש על ידי רשם העמותות ועוד.

ישות משפטית | תאגיד | חברה ביסוד | חברה / חברה בעירבון מוגבל (בע"מ) | חברה אם | חברה בת / חברה בת משותפת | חברה פרטית | חברה מוגבלת במניות | חברה מוגבלת בערבות | חברה ציבורית | חברה לתועלת הציבור | עמותה | שותפות / שותפות רשומה | הון מניות מונפק | בעל שליטה | דיבידנד | הון חוזר ( working Capital ) | הון עצמי | הלוואת בעלים | הלוואת גישור | הלוואת נון ריקורס Non recourse | נייר ערך | מניה | הנפקה | הקצאת מניות | אוּלְטְרָה-וַויְרֶס / חריגה מסמכות | אחריות אישית | אחריות ביחד ולחוד | אחריות בלתי מוגבלת | אחריות בעלי שליטה | אחריות בעלים | אחריות מוגבלת | אחריות מנהלים | אחריות מקצועית | אחריות משותפת | אחריות על-פי דין | אחריות שותפים | אחריות שילוחית | חדלוּת פירעון | מועצת מנהלים / דירקטוריון | דירקטור | פירוק חברה | הסכם ייסוּד תאגיד / הסכם מייסדים | תקנון חברה / תקנון ההתאגדות | עושק מיעוט | בדיקת נאוֹתוּת (Due Diligence) / גילוי נאות | עוסק מורשה | עוסק פטור | עסק טעון רישוי | קונסיגנציה

* המונחים אינם מופיעים על פי סדר אלפביתי אלא על פי הקשר הנושאים.
ההגדרות הרשומות במילון מונחים זה הינן קצרות ומתומצתות, ומובאות כשירות לציבור אך אין לראות בהן מעבר למידע ראשוני וכללי בלבד. כל זכות ומונח מכילים פרשנויות, סייגים, הרחבות והבהרות שנקבעו במרוצת השנים ע"י חקיקת מישנה עניפה ו/או פסיקת בתי המשפט ואף משתנים מעת לעת.
אין במידע המפורט לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. אנו ממליצים לקוראים לקבל ייעוץ משפטי מתאים לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.