חברה מוגבלת בערבות  – מילון מונחים משפטי

חברה מוגבלת בערבות היא חברה ללא קרן מניות, והיא מוקמת רק כדי לנהל מוסדות צדקה, חינוך, דת, קופת תגמולים, קרנות פנסיה, קרנות מחקר וכו' – ולא למטרות עסקים. היא מוקמת כדי ליצור אישיות משפטית ולהפריד בין האחריות האישית של חבריה לאחריות הגוף שהם מקימים. מהרווחים, אם יהיו, לא ייהנו החברים. החברות של החברים מוגבלת לא בסכום שכל אחד מהם משקיע, או מתחייב להשקיע, ברכישת מניות, אלא בסכום שנקבע מראש כסכום הערבות של כל חבר בעת פירוקה, אם לחברה יש הפסדים. שמה של חברה כזו מסתיים גם הוא בראשי התיבות בע"מ, אך במקרה זה הפירוש הוא: בערבות מוגבלת.

ישות משפטית | תאגיד | חברה ביסוד | חברה / חברה בעירבון מוגבל (בע"מ) | חברה אם | חברה בת / חברה בת משותפת | חברה פרטית | חברה מוגבלת במניות | חברה מוגבלת בערבות | חברה ציבורית | חברה לתועלת הציבור | עמותה | שותפות / שותפות רשומה | הון מניות מונפק | בעל שליטה | דיבידנד | הון חוזר ( working Capital ) | הון עצמי | הלוואת בעלים | הלוואת גישור | הלוואת נון ריקורס Non recourse | נייר ערך | מניה | הנפקה | הקצאת מניות | אוּלְטְרָה-וַויְרֶס / חריגה מסמכות | אחריות אישית | אחריות ביחד ולחוד | אחריות בלתי מוגבלת | אחריות בעלי שליטה | אחריות בעלים | אחריות מוגבלת | אחריות מנהלים | אחריות מקצועית | אחריות משותפת | אחריות על-פי דין | אחריות שותפים | אחריות שילוחית | חדלוּת פירעון | מועצת מנהלים / דירקטוריון | דירקטור | פירוק חברה | הסכם ייסוּד תאגיד / הסכם מייסדים | תקנון חברה / תקנון ההתאגדות | עושק מיעוט | בדיקת נאוֹתוּת (Due Diligence) / גילוי נאות | עוסק מורשה | עוסק פטור | עסק טעון רישוי | קונסיגנציה

* המונחים אינם מופיעים על פי סדר אלפביתי אלא על פי הקשר הנושאים.
ההגדרות הרשומות במילון מונחים זה הינן קצרות ומתומצתות, ומובאות כשירות לציבור אך אין לראות בהן מעבר למידע ראשוני וכללי בלבד. כל זכות ומונח מכילים פרשנויות, סייגים, הרחבות והבהרות שנקבעו במרוצת השנים ע"י חקיקת מישנה עניפה ו/או פסיקת בתי המשפט ואף משתנים מעת לעת.
אין במידע המפורט לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. אנו ממליצים לקוראים לקבל ייעוץ משפטי מתאים לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.