אופציה במקרקעין – מילון מונחים משפטי

במסגרת תיקון מספר 50 לחוק מיסוי מקרקעין (רפורמת ועדת רבינוביץ) אשר נכנס לתוקף ביום 7 בנובמבר2001 עוגן בחוק מס שבח (שבח ורכישה) תשכ"ג-1963, מסחר באופציה במקרקעין.


סעיף 49 י' לחוק זה מגדיר אופציה כזכות לרכישה של זכות במקרקעין, למעט זכות לרכישת זכות באיגוד ושיתקיימו לגביה שורת תנאים שיצויינו להלן. מתכונת זו מאפשרת לראשונה ליזמים לקבל אופציה לרכישה ולפיתוח מקרקעין, מבלי שעצם מתן האופציה לביצוע העסקה בזכויות במקרקעין יחייב תשלום מס מיידי. מתן אופציה כזו לרוכש (אופציית call) אינו חייב בתשלום מיסי מקרקעין במועד הקניית האופציה ובמועד זה רק חלה חובת דיווח על עסקת האופציה. בכפוף להוראות החוק בדבר אופציה במקרקעין, הרי שתשלום המס יעשה רק כאשר תמומש האופציה.
סעיף 49י קובע מספר תנאים שצריכים להתקיים כדי להכיר בעסקה שנעשתה כ"אופציה" לצורך חוק זה :
האופציה ניתנה בכתב; האופציה ניתנת להעברה או ניתנת למימוש בתנאים הקבועים בהסכם האופציה; התחייבות המוכר בהסכם האופציה היא בלתי חוזרת; האופציה ניתנת למימוש בתקופה שאינה עולה על 24 חודשים מיום מתן אופציה לראשונה; התמורה ששולמה בעבור האופציה במועד מתן האופציה לראשונה לא עולה על 5% משווי הזכות במקרקעין, או ממחיר המימוש שנקבע בהסכם האופציה, לפי הגבוה ביניהם; למחזיק האופציה לא ניתנה זכות חזקה במקרקעין שלגביהם ניתנה האופציה; הודעה על מכירת האופציה נמסרה למנהל מס שבח בתוך 30 יום ממתן האופציה.

מקרקעין | בעלות | מושע | שכירות | בר-רשות | מקרקעי ייעוד | אדמות מינהל | חכירה (קרקע מינהל) | חכירה לדורות | חוזה חכירה (הסכם חכירה) | דמי חכירה | היוון | דמי הסכמה | דמי היתר | הסכם פיתוח (חוזה פיתוח) | אופציה במקרקעין | איגוד מקרקעין | אחוזי בנייה | בנייה עצמית | בנייה רוויה | גרירת משכנתה | דו"ח אפס | דירה | דירת יחיד | דירת יחיד/ דירה יחידה | נכס מניב | הערת אזהרה | זכות חזקה | זיקת הנאה | זכות מעבר | זכות קדימה | הפקעת קרקע | הפשרת קרקע | היתר בניה | לשכת רישום המקרקעין / "טאבו" | נסח רישום / נסח טאבו | טופס 4 | טופס 5 | פרוגרמה | פרצלציה | קבלן רשום | קומת עמודים (קומה מפולשת) | צפיפות בניה | מפרט טכני | צו רישום בית משותף | קומבינציה | שטח חום | שטח ירוק | דיירות מוגנת | דמי מפתח | שטר מכר | שטר משכנתא | תב"ע | ניקוד | פאושלי ("עד מפתח") | שיחלוף | תשתית

* המונחים אינם מופיעים על פי סדר אלפביתי אלא על פי הקשר הנושאים.
ההגדרות הרשומות במילון מונחים זה הינן קצרות ומתומצתות, ומובאות כשירות לציבור אך אין לראות בהן מעבר למידע ראשוני וכללי בלבד. כל זכות ומונח מכילים פרשנויות, סייגים, הרחבות והבהרות שנקבעו במרוצת השנים ע"י חקיקת מישנה עניפה ו/או פסיקת בתי המשפט ואף משתנים מעת לעת.
אין במידע המפורט לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. אנו ממליצים לקוראים לקבל ייעוץ משפטי מתאים לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.