חכירה (קרקע מינהל) – מילון מונחים משפטי

זכות שכירות לתקופה ארוכה.
בפרקטיקה, משמש מונח זה בעיקר לגבי קרקעות אשר הבעלות בהן שייכת
למדינת ישראל, קרן קיימת לישראל או רשות הפיתוח באמצעות מינהל מקרקעי ישראל.
מאחר ובחוק יסוד: מקרקעי ישראל נקבע, כי מקרקעי ישראל (כלומר קרקעות השייכות למדינה) אינם למכירה, ואסור להעביר עליהם בעלות מלאה, המדינה מחכירה אותם לתקופות ארוכות ומתחדשות כאמור.
מקרקעי ישראל מהווים כ-92 אחוזים מכלל שטחי הקרקע המדינה.
החכירה מעניקה לחוכר זכות להשתמש בקרקע ולבנות עליה. מבחינה משפטית בעליה של הקרקע מוסיף ונשאר כבעליה, והחוכר רוכש את הזכות ליהנות מהקרקע למשך תקופת החכירה.
משך החכירה ממינהל מקרקעי ישראל הינו, בדרך כלל, ל- 49 שנים או 99 שנים. בניה על קרקע של המינהל מחייבת קבלת אישור המנהל לתוכניות הבניה (לפני קבלת היתר בניה). חובה לשלם עבור הזכות לבנות על הקרקע, את מלוא קיבולת זכויות הבניה הקבועה בתב"ע, אפילו אם מממשים ובונים רק חלק מזכויות הבנייה.

מקרקעין | בעלות | מושע | שכירות | בר-רשות | מקרקעי ייעוד | אדמות מינהל | חכירה (קרקע מינהל) | חכירה לדורות | חוזה חכירה (הסכם חכירה) | דמי חכירה | היוון | דמי הסכמה | דמי היתר | הסכם פיתוח (חוזה פיתוח) | אופציה במקרקעין | איגוד מקרקעין | אחוזי בנייה | בנייה עצמית | בנייה רוויה | גרירת משכנתה | דו"ח אפס | דירה | דירת יחיד | דירת יחיד/ דירה יחידה | נכס מניב | הערת אזהרה | זכות חזקה | זיקת הנאה | זכות מעבר | זכות קדימה | הפקעת קרקע | הפשרת קרקע | היתר בניה | לשכת רישום המקרקעין / "טאבו" | נסח רישום / נסח טאבו | טופס 4 | טופס 5 | פרוגרמה | פרצלציה | קבלן רשום | קומת עמודים (קומה מפולשת) | צפיפות בניה | מפרט טכני | צו רישום בית משותף | קומבינציה | שטח חום | שטח ירוק | דיירות מוגנת | דמי מפתח | שטר מכר | שטר משכנתא | תב"ע | ניקוד | פאושלי ("עד מפתח") | שיחלוף | תשתית

* המונחים אינם מופיעים על פי סדר אלפביתי אלא על פי הקשר הנושאים.
ההגדרות הרשומות במילון מונחים זה הינן קצרות ומתומצתות, ומובאות כשירות לציבור אך אין לראות בהן מעבר למידע ראשוני וכללי בלבד. כל זכות ומונח מכילים פרשנויות, סייגים, הרחבות והבהרות שנקבעו במרוצת השנים ע"י חקיקת מישנה עניפה ו/או פסיקת בתי המשפט ואף משתנים מעת לעת.
אין במידע המפורט לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. אנו ממליצים לקוראים לקבל ייעוץ משפטי מתאים לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.